Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 36/KH-SNN, ngày 21/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổ...

Giới thiệu chung Chuyển đổi số  
Kế hoạch số 36/KH-SNN, ngày 21/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023

Kế hoạch số 36/KH-SNN, ngày 21/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023.

Nội dung của Kế hoạch số 36/KH-SNN.
1. Kế hoạch chuyển đổi số SNN 2023.doc