Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020.

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020.
Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 66/KH-SNN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam giai đoạn 2015 - 2020.​
Văn phòng