Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2018

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2018
Ngày 06 tháng 11 năm 2017, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 80/KH-SNN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2018.​
Văn phòng