Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4); thanh toán trực tuyế...

Giới thiệu chung Chuyển đổi số  
Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4); thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT
Thông báo số 102/TB-SNN ngày 03/11/2023 Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình (mức độ 4); thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 2199/KH-UBND ngày 19/8/2022 về triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Để tạo điều kiện thuận lợi và nhằm giảm tối đa về thời gian, các chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC của các cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục thực hiện đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp biết để thực hiện khi có nhu cầu giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT nội dung cụ thể như sau:

  1. Tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến: Các cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực hiện việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức toàn trình đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT (tra cứu hướng dẫn tại địa chỉ: https://dichvucong.hanam.gov.vn/?home=1).
  2. Về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC: Đối với các TTHC có phát sinh phí, lệ phí Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị các cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp không dùng tiền mặt, thực hiện thanh toán trực tuyến tại Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại (https://dichvucong.hanam.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap?return-url=%2Fdichvucong%2Ftiepnhanonline).
  3. Về thực hiện trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy: Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện việc trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Kết quả TTHC bằng văn bản điện tử được trả cho các cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của công dân trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và qua Email. Trong trường hợp cần văn bản giấy đề nghị thực hiện đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến và Sở Nông nghiệp & PTNT khuyến nghị việc nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích.
    Sở Nông nghiệp & PTNT trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, công dân, doanh nghiệp có liên quan biết để triển khai thực hiện./.
Văn phòng Sở