Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024
Thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/ĐUK ngày 03/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024;

Công văn số 449-CV/ĐUK, ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024);

Công văn số 450-CV/ĐUK, ngày 06/5/2024 của của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024);

Công văn số 451-CV/ĐUK, ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024);

Công văn số 453-CV/ĐUK, ngày 07/5/2024 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam về việc tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT yêu cầu các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng 5, 6 và tháng 7 năm 2024.

1. Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024). 

2. Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024). 

3. Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). 

4. Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). 

5. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

34.1. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàn Đình Giong lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam( 01.6.1904- 01.6.202.pdf

34.2. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20.5.1924- 20.5.2024).pdf

34.3. Đề cương 70 ký hiệp định Giơ ne vơ.pdf

34.4. Tuyên truyền 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh.doc

34.5. Công văn tuyên truyền một số hoạt động kỷ niệm tháng 5-7_0001.pdf

(Công văn số 504-CV/ĐU ngày 13/5/2024 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT về việc tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ và sự kiện lớn trong tháng 5,6,7 năm 2024 và các Đề cương tuyên truyền kèm theo)./.

Phòng Tổ chức Cán bộ