Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học Biogro nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng năng suất và giả...

Thông tin quy hoạch Nông nghiệp  
Dự án Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học Biogro nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bò thịt

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học BIOGRO nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bò thịt".

2. Cấp quản lý: Cấp tỉnh.

3. Cơ quan chủ trì dự án: Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam

4. Đơn vị thực hiện dự án: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp/ Trung tâm DVNN huyện Kim Bảng.

- UBND, HTX DVNN xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

7. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 966.850.000 đồng.

Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp:   400.000.000 đồng.

- Vốn của hộ dân:                 566.850.000 đồng.

Văn phòng Sở