Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao năm 2020

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao năm 2020

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao năm 2020.

Nội dung chi tiết của Quyết định.

3. QĐ 412 phê duyệt KH phát triển chăn nuôi bò thịt.pdf


Chi cục Chăn nuôi và Thú y