Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch "Phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao năm 2021".

Kế hoạch "Phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao năm 2021".

Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch "Phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao năm 2021".

1. Kế hoạch phát triển đàn bò hướng thịt năm 2021:

Kế hoạch phát triển đàn bò hướng thịt toàn tỉnh năm 2021 đạt 29.600 con, trong đó: Đàn bò cái sinh sản đạt 25.100 con, bò thịt chất lượng cao 4.500 con. Cụ thể tại các địa phương như sau: Thành phố Phủ Lý 2.500 con, thị xã Duy Tiên 5.000 con, huyện Kim Bảng 4.100 con, huyện Thanh Liêm 4.550 con, huyện Bình Lục 5.650 con và huyện Lý Nhân 7.800 con.

2. Hỗ trợ nhân giống, cải tạo đàn bò sinh sản, bò thịt:

2.1 Cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò cái sinh sản:

Áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo với các giống bò ngoại có năng suất, chất lượng cao như giống Zebu (Sindi, Brahman), Senepol... để cải tạo và tạo ra đàn bò cái nền có tầm vóc, thể trạng tốt phục vụ lai tạo, sản xuất giống bò thịt chất lượng cao; từng bước thay thế cho đàn bò vàng tại các địa phương.

Dự kiến số bò cái phối giống có chửa là 5.000 lượt con; Định mức sử dụng 02 liều tinh/ 01 lượt bò có chửa (áp dụng theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 30/11/2017của UBND tỉnh Hà Nam). Tổng số liều tinh cần thiết để phối giống cho đàn bò cái sinh sản là 10.000 liều.

2.2 Lai tạo bò thịt chất lượng cao:

Sử dụng tinh bò thịt nhập ngoại gồm các giống bò chuyên thịt chất lượng cao như: Blanc Bleu Belge (BBB), Drocmaster... phối giống nhân tạo với bò cái lai Zebu (có tỷ lệ máu lai ≥ 70% Zêbu) để tạo ra bê lai hướng thịt chất lượng cao phục vụ phát triển tăng đàn và nhu cầu thực phẩm của thị trường.

Chọn bò cái nền sinh sản đạt tỷ lệ máu lai Zêbu ≥ 70%, có tầm vóc, trọng lượng ≥ 280 kg, đẻ lứa 2 trở lên và được bình tuyển, chọn lọc đeo thẻ tai quản lý để phối giống. Ưu tiên lựa chọn bò cái trong khu quy hoạch hoặc ở các địa phương có nhiều bò cái sinh sản.

Dự kiến số bò cái phối giống có chửa bằng tinh bò chuyên thịt là 4.000 lượt con. Định mức sử dụng 02 liều tinh/01lượt bò có chửa (áp dụng theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 30/11/2017của UBND tỉnh Hà Nam). Tổng số liều tinh cần thiết để phối giống lai tạo bò thịt chất lượng cao là 10.000 liều.

Nội dung Kế hoạch 201/KH-UBND.

2. KH phát triển bo thit, bo sinh san năm 2021.pdf

Văn phòng