Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch "Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021".

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch của UBND tỉnh  
Kế hoạch "Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021".

Kế hoạch 686/KH-UBND ngày 24/03/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc "Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021".

- Thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và quy định hiện hành của Nhà nước.

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phải được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở tự sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. Gửi sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với sản phẩm tham gia bình chọn.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính Phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Nam trong công tác bình chọn.

Nội dung Kế hoạch 686/KH-UBND.

3. Kế hoạch tổ chức bình chọn SPCNNTTB cấp tỉnh 2021.pdf

Văn phòng