Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn số 645/HD-SNN ngày 10/9/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Hướng dẫn số 645/HD-SNN ngày 10/9/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành hướng dẫn số 645/HD-SNN thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND về việc lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam gửi UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Kinh tế thành phố; Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Nam, Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Hà Nam.

Toàn bộ nội dung của Hướng dẫn mời bạn đọc tải về.

1. Hướng dẫn số 645.HD.SNN.pdf

2. Biểu mẫu điều tra từng hộ.Biểu 1.xls

3. Biểu mẫu điều tra_Biểu 2.Biểu 9.xls

Chi cục Thủy lợi