Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 1989/KH-UBND ngày 06/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Kế hoạch 1989/KH-UBND ngày 06/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Kế hoạch 1989/KH-UBND ngày 06/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch.

01. Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020_0001.pdf

Chi cục Phát triển nông thôn