Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch "Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam năm 2021".

Thông tin quy hoạch  
Kế hoạch "Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam năm 2021".

Kế hoạch 199/KH-UBND ngày 27/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Kế hoạch "Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Hà Nam năm 2021".

Kế hoạch phát triển đàn bò sữa toàn tỉnh năm 2021 đạt 4.350 bò và bê sữa, sản lượng sữa ước đạt 12.500 tấn/năm, trong đó: Thị xã Duy Tiên 3.330 con, sản lượng sữa 9.600 tấn; huyện Lý Nhân 480 con, sản lượng sữa 1.340 tấn; huyện Kim Bảng 540 con, sản lượng sữa 1.560 tấn.

Nội dung Kế hoạch 199/KH-UBND.

1. KH phát triển bò sữa năm 2021.pdf

Văn phòng