Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 869/KH-UBND ngày 31/03/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch của UBND tỉnh  
Kế hoạch số 869/KH-UBND ngày 31/03/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg
Kế hoạch số 869/KH-UBND ngày 31/03/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Kế hoạch số 869/KH-UBND .
Văn phòng Sở