Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện Nghị quyết số 19.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch của UBND tỉnh  
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện Nghị quyết số 19.

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030.

- Về nông nghiệp: xây dựng nền nông nghiệp phát triển hiện đại, sản xuất hàng hoá nông sản ngày càng lớn, hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; tổ chức sản xuất, kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Về nông dân: nông dân và người dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Về nông thôn: phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, môi trường sống trong lành; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

* Về nông nghiệp

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,7%/năm (giá so sánh năm 2010).

- Cơ cấu nội bộ ngành: Chăn nuôi - thủy sản chiếm 58%, trồng trọt - lâm nghiệp chiếm 30%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 12%; giá trị sản phẩm/đơn vị diện tích canh tác gấp 1,3 lần so với năm 2025.

- Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa: thu hoạch đạt 95%, gieo trồng đạt 70%, bảo quản chế biến đạt 60%.

- Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm.

- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 4,5%.

Nội dung Kế hoạch số 124/KH-UBND.

1. Kế hoạch số 124 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ 19.pdf

Văn phòng Sở