Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch của UBND tỉnh  
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nội dung của Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 15/3/2023.
Văn phòng Sở