Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Thực hiện Công văn số 621/UBND-TCDNC ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phát động phong trào thi đua năm 2024.
Năm 2024 là năm bản lề, năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2024. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”, Sở Nông nghiệp và & PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các phòng, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, hưởng ứng phong trào thi đua do các cơ quan cấp trên phát động nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong việc triển khai công tác thi đua khen thưởng. Thông qua phong trào thi đua góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của toàn Ngành trong năm 2024.

- Động viên công chức, viên chức, người lao động thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Từ các phong trào thi đua, phát hiện các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt để kịp thời khen thưởng và nhân ra diện rộng.

- Việc tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng phải bám sát vào tình hình thực tiễn của các đơn vị; thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, tránh phô trương, hình thức kém hiệu quả, nâng cao ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Các đơn vị trong toàn ngành triển khai phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh uỷ Hà Nam về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3724/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND  ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Hà Nam về thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chương trình hành động số 64-CTr/TU ngày 15/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua theo chuyên đề, các phòng, đơn vị cần quan tâm phát động các phong trào thi đua, tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như:

- Phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh" giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động;

- Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới" tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025;

- Phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025" gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hoá công sở" giai đoạn 2019-2025, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tỉnh Hà Nam;

- Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2024. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Tăng cường đẩy mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, để khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống của ngành. Vận động công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực, và công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành một động lực, biện pháp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các nhân tố, điển hình mới. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố điển hình; khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

5. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động; triển khai tốt các hoạt động xã hội, công đoàn.

6. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Thi đua khen thưởng các Sở trong Khối thi đua Kinh tế ngành, Khối thi đua Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phát động trong năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt những nội dung đã phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam năm 2024.

2. Giao phòng Tổ chức cán bộ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các phòng, đơn vị báo cáo lãnh đạo Sở qua phòng Tổ chức cán bộ để xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Phòng Tổ chức Cán bộ