Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ

Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ về việc quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Nội dung Nghị định số 52/2020/NĐ-CP.

1. NĐ102-2020 ngày 01 tháng 9 năm 2020 Qui định hệ thống bảo đảm gỗ VN.pdf                      

Chi cục Kiểm lâm