Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị Quyết 15-NQ/TU về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của HĐND tỉnh  
Nghị Quyết 15-NQ/TU về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn
Ngày 15/9/2021 Tỉnh ủy Hà Nam ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Nội dung chi tiết Nghị quyết 15-NQ/TU .
Phòng Kế hoạch Tài chính