Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp và Phát triển n...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của HĐND tỉnh  
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nội dung của Nghị quyết.