Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngâ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của HĐND tỉnh  
Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nội dung của Nghị quyết.
Văn phòng