Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của HĐND tỉnh  
Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Ban hành quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Nội dung của Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND.

119. Nghị quyết 03.2022 HĐND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.pdf

Văn phòng
Tin liên quan