Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm nuôi cá Ứng dụng công nghệ "Sông trong ao" sản xuất...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm nuôi cá Ứng dụng công nghệ "Sông trong ao" sản xuất theo chuỗi liên kết năm 2020

Quyết định 461/2020/QĐ-UBND ngày 10/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm nuôi cá Ứng dụng công nghệ "Sông trong ao" sản xuất theo chuỗi liên kết năm 2020.

Nội dung của Quyết định.

14. QD 461.phe duyet De an STA 2020.PDF


Chi cục Chăn nuôi và Thú y