Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên Cổng thông tin điện t...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quyết định kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
Quyết định số 35/QĐ-SNN ngày 29/3/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam gồm các ông có tên sau:

* Lãnh đạo Ban:

-  Ông Trương Quốc Hưng - Phó Giám đốc Sở - Trưởng ban

-  Ông Lã Thế Học - Chánh Văn phòng - Phó Trưởng ban

* Các Thành viên:

- Ông Lại Văn Hiếu - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ

- Ông Trịnh Thanh Ba - Chánh Thanh tra Sở

- Ông Nguyễn Văn Quyên - Trưởng phòng Quản lý Xây dựng công trình

- Ông Lê Hữu Phước - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

- Ông Đặng Phan Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

- Ông Nguyễn Hải Nam - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

- Ông Nguyễn Hải Đăng - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn

- Ông Vũ Đức Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi

- Ông Nguyễn Văn Của - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

* Thư ký: Ông Nguyễn Văn Tâm - Chuyên viên Văn phòng Sở

Điều 2. Ban Biên tập có nhiệm vụ:

- Tham mưu với Giám đốc Sở về hình thức và nội dung trang Thông tin điện tử. Phối hợp với đơn vị chuyên môn, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình vận hành cổng thông tin điện tử.

- Xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & PTNT theo đúng quy định; chỉ đạo, đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên cung cấp thông tin, các bài viết về hoạt động của ngành, thông tin về thực hiện các Đề án, dự án, TTHC và dịch vụ công thuộc lĩnh vực Sở quản lý.

- Kiểm tra, kiểm duyệt các nội dung thông tin, chuyên mục được cập nhật, xử lý các yêu cầu kỹ thuật khi đăng thông tin; điều hành thư ký giúp việc thực hiện nhiệm vụ đưa nội dung thông tin lên trang Thông tin điện tử của Sở nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

- Báo cáo đề xuất với Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực vào hoạt động của Trang thông tin điện tử, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Các thành viên Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ của từng thành viên do Trưởng ban phân công và các thành viên sử dụng bộ máy, công chức, viên chức trong đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm được giao.

Điều 3. Kinh phí hoạt động và chế độ thù lao Ban Biên tập thực hiện theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định Chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với Cổng/trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

​Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng, đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Văn phòng Sở