Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tăng cường các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại Văn bản số 19/QGPCTT ngày 15/4/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024. Với mục đích nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa, lũ, bão năm 2024. Đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Ngày 13 tháng 5 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 được phát động trong tháng 5, nhằm mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa, lũ, bão năm 2024. Đồng thời tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, phù hợp với điều kiện, tình hình thiên tai của địa phương nhằm tạo sự chủ động trong phòng ngừa thiên tai.

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị và tình hình phòng, chống thiên tai tại địa phương.

- Huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI

1. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024:

“Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai"

2. Thời gian thực hiện: Tháng 5/2024 (Các hoạt động hưởng ứng tập trung trong thời gian diễn ra Tuần lễ Quốc gia từ ngày 15-22/5/2024).

3. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024

1. Treo pano, băng rôn với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

2. Thông tin, truyền thông qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, báo chí,... về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức in ấn, treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 (từ ngày 15-22/5) tại các địa điểm gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn có đê từ cấp III trở lên; các hạt Quản lý đê các huyện, thị xã, thành phố và các điếm canh đê trên các tuyến đê từ cấp III trở lên.

- Tổ chức sản xuất và phát sóng phóng sự phát thanh và truyền hình tuyên truyền về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2024.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng toàn văn Kế hoạch này và các thông tin về Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2024 (chủ đề, mục đích, ý nghĩa,...) trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam để đảm bảo cho việc tìm hiểu của người dân cũng như các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được dễ dàng và sâu rộng. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2024 bằng nhiều hình thức.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam, Báo Hà Nam

- Đưa tin, bài hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai".

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc sản xuất và phát sóng phóng sự tuyên truyền về chủ đề, mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2024.

- Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, đăng tải các tin bài nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng đối với công tác phòng, chống thiên tai.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024. Tăng cường các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai cho toàn thể người dân; kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ", đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó trong mùa mưa bão năm 2024.

- Tổ chức treo pano, băng rôn hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 và các hình ảnh về hoạt động phòng, chống thiên tai của địa phương.

- Phát thanh các chương trình tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024 với chủ đề “Hành động sớm - Chủ động trước thiên tai" trên Đài Phát thanh của địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Các hoạt động do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện được bố trí kinh phí từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

2. Các hoạt động khác của các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch này các Sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2024./.

 A1.jpg.png

Hình ảnh tuyên truyền tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

A2.png

Hình ảnh tuyên truyền tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 A3.png
Hình ảnh tuyên truyền tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

A4.png

Hình ảnh tuyên truyền tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chi cục Thủy lợi