Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Thông báo số 22/TB-SNN ngày 29/3/2024 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SNN ngày 29/3/2024 về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh;

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp & PTNT phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện các thành viên Ban Biên tập như sau:

1. Đồng chí Trương Quốc Hưng - Trưởng ban

Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính về nội dung, hoạt động của Ban Biên tập; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành, của tỉnh; phê duyệt các điều chỉnh giao diện của trang Thông tin điện tử.

2. Đồng chí Lã Thế Học - Phó Trưởng ban

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Biên tập theo dõi và điều hành hoạt động của Ban, giải quyết những vấn đề có liên quan tới Trang Thông tin điện tử của Sở khi Trưởng ban biên tập đi vắng hoặc ủy quyền.

- Tổ chức thẩm định, biên tập nội dung và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về nội dung tin bài trước khi đưa lên Trang Thông tin điện tử; chỉ đạo công tác xây dựng tin, bài và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động và tài khoản quản trị Trang Thông tin điện tử được giao quản lý.

- Xây dựng kế hoạch nội dung tuyên truyền trong tháng, quý; duyệt các tin, bài để xuất bản và đề nghị chi trả nhuận bút (nếu có). Giúp Trưởng ban phân công các thành viên Ban Biên tập thực hiện tốt việc biên tập thông tin theo lĩnh vực phụ trách. Đôn đốc các thành viên thực hiện kế hoạch; tham mưu đề xuất với Trưởng ban biên tập về hoạt động chung của Ban Biên tập.

3. Các Thành viên Ban Biên tập

- Cung cấp và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực đơn vị tổ chức thực hiện do các cơ quan Trung ương, Bộ Nông nghiệp & PTNT và HĐND, UBND tỉnh ban hành. Cung cấp và cập nhật các thông tin về Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý.

- Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ của đơn vị tham gia viết tin, bài, cung cấp hình ảnh về các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách nhằm đảm bảo cho nội dung thông tin cung cấp phong phú, thiết thực, kịp thời đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trang Thông tin điện tử.

- Thực hiện việc biên soạn, duyệt nội dung tin bài của đơn vị trước khi gửi về Tổ Thư ký Ban Biên tập; tin, bài có thể được gửi đăng tải bằng các hình thức như bản giấy, email chính thức của thủ trưởng đơn vị hoặc qua tài khoản quản trị phân quyền cấp cho từng đơn vị.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật thông tin đăng trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về số lượng, chất lượng và đảm bảo thời gian tin, bài của đơn vị. Nghiên cứu, đề xuất phương hướng và biện pháp duy trì và phát triển Trang Thông tin của Sở.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban biên tập.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban phân công.

Ngoài nhiệm vụ viết tin bài, Thanh tra Sở và các đơn vị trực thuộc Sở có chức năng thanh tra chuyên ngành cung cấp và cập nhật các Quyết định về kết quả tuyên truyền, xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm; Phòng Kế hoạch Tài chính cập nhật các chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành được công bố, dự toán và các thông tin về kế hoạch Sở giao các phòng, đơn vị hàng năm như các chương trình dự án sự nghiệp, mô hình sản xuất, các thông tin về quản lý về đề tài, đề án khoa học; Phòng Quản lý xây dựng công trình phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính cung cấp các thông tin về Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công thuộc lĩnh vực Sở quản lý.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Thư ký

- Trực tiếp quản trị Trang Thông tin điện tử của Sở; điều chỉnh hình thức, giao diện Trang khi có ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban; thực hiện công tác bảo mật, an toàn tài khoản truy cập vào Trang thông tin điện tử;

- Giúp Trưởng Ban biên tập theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động của Trang và việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban; trực tiếp giúp Phó ban biên tập định dạng nội dung, hình ảnh trước khi xuất bản. Tổng hợp từ các phòng, đơn vị có liên quan để Trả lời Chuyên mục Hỏi - Đáp, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tìm hiểu cơ hội đầu tư và các thông tin khác.

- Đôn đốc, tổng hợp bài viết, tin tức của từng ngày, tuần, tháng, quý, năm để báo cáo Ban Biên tập; là đầu mối tiếp nhận tin, bài, tài liệu để chuyển đến và báo cáo lãnh đạo ban kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi xuất bản; tiến hành nhập và xuất bản tin hoặc hướng dẫn các đơn vị nhập tin, bài bằng tài khoản quản trị phân quyền được cấp dùng để đăng nhập vào Trang Thông tin điện tử Sở.

- Cập nhật các thông tin về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Sở; các thông tin về dịch vụ công, bộ thủ tục hành chính và các bước giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tổ chức xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử Sở.

- Tổng hợp các tin, bài hoạt động, kinh nghiệm tổ chức thực hiện cơ chế chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trong nước và quốc tế báo cáo lãnh đạo Ban để để đăng lại.

- Đề xuất các chế độ, chính sách phục vụ công tác của Ban Biên tập và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng, Phó Ban phân công.

- Trực tiếp dự các Hội nghị triển khai công tác của Sở, theo dõi các sự kiện, hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở để chủ động xây dựng tin bài, hình ảnh. Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để cập nhật các thông tin mới thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành để cập nhật vào trang thông tin điện tử của Sở.

Các thành viên Ban biên tập, Thư ký căn cứ nhiệm vụ được phân công để tổ chức thực hiện. Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm chỉ đạo phòng và đơn vị mình phụ trách cung cấp tối thiểu 2 tin (bài)/tháng về Thư ký. Các tin bài đưa lên Trang Thông tin điện tử không nằm trong danh mục Tài liệu thuộc phạm vi Bí mật Nhà nước. Địa chỉ nhận tin nguyenvantam.nn@hanam.gov.vn.

Ban Biên tập họp giao ban 6 tháng một lần, khi cần thiết Ban Biên tập họp bất thường theo yêu cầu của Trưởng ban. Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Biên tập sẽ xét và đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đề nghị các thành viên kịp thời phản ánh về Trưởng Ban Biên tập để xem xét, giải quyết./.

Văn phòng Sở