Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Nội dung chi tiết của Thông tư.

03. Thông tư 01 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã năm 2020_0001.pdf


Chi cục Phát triển nông thôn