Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 20/12/2021 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung của Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT.

183. Thông tư 16.2021 BNN Thông tư QLCL.pdf

Văn phòng