Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Thông tư số 21/2021/TTBNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về việc Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ.

Nội dung của Thông tư 21.

1. THÔNG TƯ 21 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.docVăn phòng