Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Hà Nam năm 2024

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Hà Nam năm 2024
Quyết định 2109/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” tỉnh Hà Nam năm 2024
1. Mục đích 
- Triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP năm 2024. 
- Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh tham gia Chương trình; duy trì và nâng cao chất lượng, quy mô sản xuất các sản phẩm OCOP đã được công nhận; tổ chức đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm OCOP các cấp; thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng đến xuất khẩu. 
2. Yêu cầu 
- Bám sát mục tiêu Chương trình OCOP tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Chủ động và phối hợp thường xuyên, thống nhất giữa các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. 
- Các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện Chương trình OCOP năm 2024 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới.
Quyết định 2109/QĐ-UBND 
Văn phòng Sở