Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch 30/KH-SNN ngày 29/06/2023 Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Kế hoạch 30/KH-SNN ngày 29/06/2023 Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024

Kế hoạch 30/KH-SNN ngày 29/06/2023 Xây dựng phát triển sản xuất Ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024​​ 

Nội dung của Kế hoạch 30/KH-SNN ngày 29/06/2023

05. Kế hoạch 30KH.SNN ngày 29062023.pdf


Văn phòng Sở