Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1755/QĐ-UBND, ngày 17/9/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Quyết định số 1755/QĐ-UBND, ngày 17/9/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1755/QĐ-UBND, ngày 17/9/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 1755/QĐ-UBND.

4. Quyết định 1755 QD.UBND phê duyệt Đề án HTXNN GĐ 2021-2025.pdf


Văn phòng