Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin nội bộ  
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
Ngày 20/9/2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, trong đó:

A. Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam: (10 TTHC)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: (03 TTHC)

- Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai: 03 TTHC.

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: (04 TTHC)

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật: 04 TTHC.

3. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế: (03 TTHC)

- Lĩnh vực Trồng trọt: 01 TTHC.

- Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường: 02 TTHC.

B. Thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: (02 TTHC)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới mới ban hành: (01 TTHC)

- Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường: 01 TTHC.

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế: (01 TTHC)

- Lĩnh vực Trồng trọt: 01 TTHC.

​Tổng số thủ tục hành chính công bố: 12 thủ tục hành chính.

Tổng số ngày giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 135 ngày.

Số ngày giải quyết TTHC Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố: 61 ngày.

Số ngày cắt giảm được: 74 ngày.

Tỷ lệ đơn giản hóa TTHC Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: 74/135 = 54,81%.

Nội dung chi tiết của Quyết định 1663/QĐ-UBND.

Văn phòng