Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT

Thông tin quy hoạch  
Công tác Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT
- Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;
- Thực hiện Kế hoạch số 3766/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; thực hiện thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

          II. Phạm vi, phương hướng rà soát, đánh giá

 1. Phạm vi rà soát, đánh giá

            Các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn như: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh... Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các đơn vị chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết qủa vào báo cáo chung.
 2. Phương thức rà soát, đánh giá

            Phương thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện theo ngành, lĩnh vực. Các đơn vị, phòng ban chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc đơn vị quản lý.

            III. Nội dung rà soát, đánh giá (Có Phụ lục kèm theo).

            IV. Tổ chức thực hiện
 1. Các đơn vị, phòng ban chuyên môn

            - Xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT về tiến độ thực hiện, chất lượng kết quả rà soát.

            - Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (tập trung vào các nội dung: phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa và các kiến nghị thực thi) gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT trước ngày 01 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

            2. Kinh phí rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

            Thực hiện theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

            Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Nam. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, phòng ban chuyên môn báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT (qua Văn phòng Sở) để kịp thời chỉ đạo.