Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Quy định trách nhiệm các cấp, các ngành trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo Quy định trách nhiệm các cấp, các ngành trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Thực hiện Công văn số 931/UBND-NN&TNMT ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Sở Nông nghiệp & PTNT được giao chủ trì, soạn dự thảo Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sau khi xây dựng nội dung dự thảo Quy định, xin ý kiến các Sở, ngành, địa phương tại văn bản số 236/SNN-TS ngày 16/4/2019, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh dự thảo Quy định theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện quy định về lấy ý kiến góp ý văn bản quy phạm pháp luật (Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015), Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đăng tải dự thảo Quy định (dự thảo Quy định kèm theo) lên cổng thông tin điện tử tỉnh để tiếp tục xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam , địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý - Email: phamanhtuan.nn@hanam.gov.vn - điện thoại: 0226 3854 240 để tiếp thu, chỉnh sửa trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

1. Dự thảo quy định trách nhiệm các cấp các ngành trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.pdf

Phòng Thủy sản