Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Công văn số: 259/SNN-CN&TY ngày 01/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Sở Nông nghiệp & PTNT được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam" theo quy định tại Điều 80 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018.

Trên cơ sở báo cáo rà soát hiện trạng chăn nuôi, đề xuất khu vực không được phép chăn nuôi của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, xây dựng xong bản dự thảo Nghị quyết. Thực hiện quy định về lấy ý kiến góp ý văn bản (theo Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến cho nội dung dự thảo nêu trên (nội dung dự thảo kèm theo).

Ý kiến đóng góp của quý cơ quan xin gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT (bản điện tử gửi về địa chỉ P.quanlygiong@gmail.com) trước ngày 10/4/2021 để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh.

Nội dung văn bản và dự thảo xin ý kiến: 1. Công văn 259 SNN xin y kien cac So nganh dia phuong.pdf

Dự thảo Nghị quyết của HĐND xin ý kiến: 2. Dự thảo NQ HĐND quy dịnh khu vực cấm chăn nuôi.doc

Chi cục Chăn nuôi và Thú y