Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải nội dung Dự thảo Quyết định "Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam".

1. Nội dung Dự thảo Quyết định.

2. Báo cáo Giải trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND.

3. Nội dung của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Chi cục và Trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT nghiên cứu góp ý nội dung của bản Dự thảo.

Mời bạn đọc tải toàn bộ 4 File tại địa chỉ dưới đây.

1. Du thao To trinh sua doi, bo sung qd.docx

2. Du thao QD sua doi QD so 25.docx

3. Báo cáo giải trình.pdf

4. QĐ so 25.2016.QD-UBND vv quy dinh chuc nang nhiem vu cua SNN.pdf

Phòng Tổ chức Cán bộ