Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Chính sách hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Nội dung chi tiết của bản Dự thảo.
Phòng Kế hoạch Tài chính