Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2023

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1833/KH-UBND ngày 19/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 như sau:

1. Về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào kết quả cải cách hành chính thực tế đạt được của đơn vị, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo hướng dẫn tại phụ lục đính kèm (Phụ lục I cho cấp sở và Phụ lục II cho UBND cấp huyện).

* Các trường hợp được giảm số lượng tiêu chí đánh giá:

- Đối với Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao: Do không có thủ tục hành chính (hoặc TTHC không phát sinh hồ sơ) nên không thực hiện đánh giá các lĩnh vực, tiêu chí sau:

+ Lĩnh vực 3. Cải cách thủ tục hành chính (20 điểm);

+ Tiêu chí 7.3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, tổ chức (7 điểm);

+ Tiêu chí 7.5. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001) theo quy định (1 điểm);

+ Lĩnh vực 8. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (10 điểm).

- Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Ban Quản lý khu đại học Nam Cao: Do không có nội dung tổ chức các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật nên không thực hiện đánh giá tiêu chí 2.1. Theo dõi thi hành pháp luật (4 điểm).

- Như vậy điểm tối đa để xác định chỉ số CCHC của các cơ quan trên như sau:

+ Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh: 62 điểm;

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp: 96 điểm;

+ Ban Quản lý khu đại học Nam Cao: 58 điểm.

2. Về nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm vào phần mềm

Trên cơ sở báo cáo đã phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, nhập hệ thống tài liệu kiểm chứng và nội dung giải trình vào phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính theo các bước sau:

- Bước 1. Truy cập phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tại địa chỉ: http://chamdiemcchc.hanam.gov.vn;

Đăng nhập tài khoản đã được hệ thống tạo sẵn với mật khẩu mặc định: 123456; Lưu ý:  Các đơn vị tiến hành đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên.

- Bước 2. Nhập dữ liệu

Nhập dữ liệu kết quả tự đánh giá, chấm điểm và tải đính kèm file tài liệu kiểm chứng, giải trình kết quả tự đánh giá, chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần.

Tải báo cáo đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt lên phần mềm.

- Bước 3. Rà soát kết quả

Sau khi hoàn tất việc nhập kết quả tự đánh giá, chấm điểm, các đơn vị kiểm tra, rà soát lại đảm bảo tài liệu kiểm chứng và thông tin giải trình đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần phải trùng khớp với nội dung trong báo cáo đã được phê duyệt.

- Bước 4. Gửi kết quả

Sau khi kiểm tra, rà soát các đơn vị gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm và báo cáo tự đánh giá, chấm điểm về Sở Nội vụ bằng việc nhấp chuột vào mục Gửi đi" được hiển thị trên giao diện phần mềm.

3. Về tài liệu kiểm chứng

- Việc tự đánh giá, chấm điểm phải kèm theo các tài liệu kiểm chứng được lãnh đạo đơn vị hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định mức độ tin cậy của việc tự đánh giá, chấm điểm.

- Đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không đầy đủ thì các đơn vị giải trình rõ về cách đánh giá, tính điểm trong báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC của đơn vị và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình.

- Các file điện tử tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm được định dạng PDF hoặc văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định.

4. Thời gian thực hiện tự đánh giá

Thời gian để các cơ quan, đơn vị tiến hành tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu vào phần mềm đến hết ngày 07/11/2023, sau thời hạn trên, phần mềm sẽ tự động khóa.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Nội vụ (ông Nguyễn Tuấn Thành, sđt: 0984417037) hoặc ông Lê Hồng Quang (Sở Thông tin và Truyền thông), sđt: 0913289125 để kịp thời phối hợp, giải quyết./.

Văn phòng