Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
Kế hoạch số 40/KH-SNN, ngày 22/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022.
Sau đây là Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 40/KH-SNN.
Văn phòng