Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 tỉnh Hà nam

Tin tức - Sự kiện  
Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 tỉnh Hà nam
Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”; Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp.

        Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-SNN&PTNT ngày 12/9/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn.

          Căn cứ thực trạng các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và để đạt được mục tiêu đến hết năm 2020 tỉnh Hà Nam phái có ít nhất 214 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả (theo Kế hoạch số 3594/KH-BNN-KTHT ngày 13/9/2018). Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng dự thảo Kế hoạch “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 tỉnh Hà Nam" để trình UBND tỉnh ban hành để làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Ngày 04/5/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1173/KH-UBND “Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 tỉnh Hà Nam" với một số nội dung chính như:

          Về mục tiêu của Kế hoạch cần phải đạt được:

Một là: Nâng cao hiệu quả và phát triển HTXNN để đến hết năm 2020 tỉnh Hà Nam có 220 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và đưa ra các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó: Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của 186 HTX nông nghiệp hiện có, để đến hết năm 2020 có 164/186 HTX hoạt động có hiệu quả; thành lập mới thêm 56 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật HTX năm 2012; đồng thời phấn đấu có 50 HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị trong tổng số 220 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trong đó có chỉ tiêu thực hiện cụ thể của mỗi huyện, thành phố trong tỉnh cần phải đạt được từng năm.

          Hai là: Thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp, giai đoạn 2019-2020 thí điểm ở 06 HTX tại 05 huyện, thành phố, mỗi huyện, thành phố được hỗ trợ 01 cán bộ/HTX; thời gian hỗ trợ từ 01/01/2019 đến 31/12/2020; tiền lương hỗ trợ thực hiện theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

          Ba là: Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất trong các HTX nông nghiệp: Mỗi huyện, thành phố xây dựng từ  6-11 mô hình sản xuất nông sản sạch (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) tham gia liên kết chuỗi với các cơ sở, doanh nghiệp để đến hết năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 50 HTX nông nghiệp có chuỗi liên kết sản xuất nông sản sạch.

Giải pháp thực hiện:

          Kế hoạch đã đưa ra 05 nhóm giải pháp chính đó là: Công tác thông tin tuyên truyền; giải pháp lãnh đạo chỉ đạo, công tác xúc tiến thương mại; giải pháp về cơ chế chính sách và giải pháp về vốn để tổ chức thực hiện. Theo dự kiến tổng kinh phí để thực hiện Kế hoạch Phát triển HTX hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 là: 3.324,24 triệu đồng; trong đó: Vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là: 1.644,24 triệu đồng; vốn từ ngân sách tỉnh là 1.680 triệu đồng và thực hiện lồng ghép cơ chế hỗ trợ từ các Chương trình Đề án, kế hoạch của tỉnh đã phê duyệt và sẽ ban hành.

Tổ chức thực hiện:

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các Sở, ngành, Hội đoàn thể trong tỉnh có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. Trong đó Sở Nông nghiệp & PTNT là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch (tập huấn bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, xây dựng các mô hình HTX ứng dụng CNC, liên kết theo chuỗi giá trị; đưa lao động trẻ về làm việc có thời hạn ở HTX…); hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Chi cục Phát triển nông thôn