Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 2986/KH-UBND, ngày 04/11/2022 về việc Bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Kế hoạch của UBND tỉnh  
Kế hoạch số 2986/KH-UBND, ngày 04/11/2022 về việc Bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030
Kế hoạch số 2986/KH-UBND, ngày 04/11/2022 về việc Bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030.
Nội dung chi tiết của Kế hoạch số 2986/KH-UBND.
Văn phòng