Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng; căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023; căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 37/2023 (Thông báo số 3439/TB-VPUB ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến từ xa. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tuân thủ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại
Kế hoạch này căn cứ vào điều kiện thực tiễn, có trách nhiệm triển khai bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ.

2. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ, xử lý.

3. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai
Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo công tác hàng quý, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Văn phòng