Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2017

Thông tin quy hoạch  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2017
Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 118/KH-SNN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2017.
Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch số: 118/KH-SNN về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam năm 2017.​
Văn phòng