Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thông tin quy hoạch  
Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Ngày 07, tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam ​phê duyệt Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng năm 2050.
Văn phòng