Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định "Phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua tinh bò sữa, ni tơ lỏng, thẻ tai, phòng dịch và đào tạo, tập huấn phục vụ phát triển đàn bò sữa năm 2020".

Thông tin quy hoạch  
Quyết định "Phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua tinh bò sữa, ni tơ lỏng, thẻ tai, phòng dịch và đào tạo, tập huấn phục vụ phát triển đàn bò sữa năm 2020".

Quyết định 442/QĐ-UBND ngày 06/03/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua tinh bò sữa, ni tơ lỏng, thẻ tai, phòng dịch và đào tạo, tập huấn phục vụ phát triển đàn bò sữa năm 2020.

Nội dung của Quyết định 442/QĐ-UBND.

5. Kế hoạch mua tinh bò sữa.PDF

Văn phòng