Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Xin ý kiến góp ý Dự thảo văn bản

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam để thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 và Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Quyết định, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức thảo luận lấy ý kiến tham gia của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Quyết định trên (Dự thảo 1).

Căn cứ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp & PTNT gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Dự thảo 1 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam. Đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định trên (Có Dự thảo Quyết định kèm theo).

Ý kiến góp ý gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Phòng Tổ chức cán bộ) bằng văn bản trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 để tổng hợp và hoàn thiện văn bản.

Rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan. Xin trân trọng cảm ơn./.

Dự thảo: Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​.

1. Dự thảo QD quy định chức năng nhiệm vụ của SNN.docx

Phòng Tổ chức Cán bộ