Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Hà Nam năm 2018.

Tin tức - Sự kiện  
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Hà Nam năm 2018.

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã Phê duyệt Báo cáo số 01/BC-UBND về việc Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Hà Nam năm 2018.

Sau đây là nội dung chi tiết của Báo cáo.

1. Báo cáo số 01.jpg

2. Kết quả thực hiện.jpg
Chi cục Thủy lợi