Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 2483/KH-UBND, ngày 16/9/2022 về việc Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Kế hoạch số 2483/KH-UBND, ngày 16/9/2022 về việc Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2022 như sau:

1. Mục đích

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

- Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hoạt động đồng bộ tất cả các cấp, các ngành và huy động sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số.

2. Yêu cầu

- Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng.

- Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

275.1. KH trien khai Huong ung Ngay CĐS QG cua tinh Ha Nam.doc

Văn phòng