Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 44/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu ch...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Quyết định của UBND tỉnh  
Quyết định 44/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

Ngày 16/9/2022 UBND tỉnh ký Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai
đoạn 2021-2025).

Nội dung chi tiết của Quyết định.​

1. Quyết định số 44 của UBND tỉnh.pdf
Chi cục Phát triển nông thôn