Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên dự án: “Sản xuất rau VietGAP kết hợp với du lịch trải nghiệm”.

Thông tin về sáng kiến, Đề tài khoa học Kết quả thực hiện chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học, Đề án, Kế hoạch sau khi được phê duyệt  
Tên dự án: “Sản xuất rau VietGAP kết hợp với du lịch trải nghiệm”.

1. Tên dự án: “Sản xuất rau VietGAP kết hợp với du lịch trải nghiệm".

2. Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Khuyến nông Hà Nam.

3. Đơn vị phối hợp thực hiện:

- Phòng Nông nghiệp huyện Kim Bảng.

- HTX nông sản xan toàn Liên Hiệp.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 03 đến tháng 11 năm 2023

5. Tổng kinh phí :                                                 456.325.000 đồng.

(Bốn trăm năm mươi sáu mươi triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng)

Trong đó: - Kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 300.000.000 đồng.

                  - Kinh phí của HTX và nông dân:              156.325.000 đồng.

Văn phòng